This site uses cookies. By using the website and its offers and continuing to navigate, you accept these cookies. You can change this in your browser settings. Further information can be found in our privacy policy.
Deutschland - nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Geldigheidsgebied:

De volgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van PATURA KG (hierna ook te noemen verkoper), tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de directie van de firma PATURA KG anders is overeengekomen.
Daarmee gelden deze AVV’s ook voor alle toekomstige zakenrelaties, zelfs als ze niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen worden.
Tegenstrijdige verkoopvoorwaarden van de klant zijn dan ook niet
deel van de overeenkomst, wanneer een uitdrukkelijke betwisting van de kant van PATURA KG achterwege is gebleven.
2. Sluiting van het contratc:

Alle aanbiedingen van de Firma PATURA KG zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor aanbiedingen in folders, advertenties enz.. De firma PATURA KG acht zich aan speciale, uitgewerkte aanbiedingen
gedurende 30 kalenderdagen gebonden.
Bij bestellingen dienen, indien mogelijk, onze catalogus en bestelnummers te worden opgegeven. Orders behoeven ter rechtswerking een schriftelijke bevestiging door de firma PATURA KG.
Als de klant niet uitdrukkelijk om een opdrachtsbevestiging vraagt, geldt onze factuur tevens als opdrachtbevestiging.

3. Beschrijving van goederen:

Opgaven van afmetingen, gewicht en prestatie in onze catalogi zijn niet bindend. De verkoper aanvaardt geen garantie daarvoor, dat uw goederen altijd zo uitzien, zoals ze in de catalogi afgebeeld zijn. Geringe afwijkingen van de constructie vorm, kleur en uitvoering alsook de in de beschrijving aangegeven waarden blijven voorbehouden.

4. Prijzen:

De aankoopprijzen die voor de goederen worden gegeven, hebben betrekking op de afgifte van goederen op het hoofdkantoor van de firma PATURA KG in Laudenbach. De prijzen zijn inclusief BTW. Bij de aanbiedingen tegenover kopers uit het bedrijfsleven gaat het om netto prijzen, waarbij de wettelijke BTW extra wordt opgeteld.
Kosten voor de levering, installatie en montage van de bestelde goederen, met name de verzendkosten (verpakking, vracht, porto, verzekering) worden afzonderlijk gefactureerd.

5. Verzending:

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, wordt bij de verzending van de aankoop door de firma PATURA KG gekozen voor de goedkoopste wijze van verzending. Op uitdrukkelijk verzoek van de besteller worden de goederen verzekerd tegen het dragen van de kosten.

6. Overdracht van risico:

Als er een koopovereenkomst tussen de PATURA KG en een andere onderneming in de zin van § 14 BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) tot stand is gekomen, dan gaat het risico op de volgende wijze op de ondernemer over:
Bij afhalen: met de overgave van de goederen
Bij verzending: Met de aflevering van de goederen aan personen, firma of instelling, die voor de uitvoering van verzending zijn aangewezen
Bij levering met opstelling of montage: met de voltoing van de montagewerkzaamheden bij de ondernemer ter plekke. Tenzij een testperiode is overeengekomen, na een succesvol uitgevoerde testoperatie. De testoperatie dient door de klant onmiddellijk na de installatie of de montage van de bestelde goederen uitgevoerd te worden.

Als er een koopovereenkomst tussen de PATURA KG en een consument in de zin van § 13 BGB tot stand is gekomen, dan gaat het risico van toevallige vernietiging en toevallige schade met de overdracht van de verkochte goederen aan de consument op deze over. Voor de rest gaat het risico ten aanzien van de verkochte goederen alleen op de klant over bij verzaking van accepteren door de consument. Voor de rest gaat het risico ten aanzien van de verkochte goederen alleen op de klant over bij verzaking van accepteren door de consument.

7. Defecten en garantie:

Aanspraken van de klant op garantie veronderstellen, dat deze zijn volgens § 377 HGB(Duitse Wetboek van Koophandel) verschuldigde
verplichtingen wat betreft inspectie en defecten naar behoren is nagekomen.

Indien een gebrek in het artikel aanwezig is, heeft de klant het recht te kiezen ter nakoming ofwel voor het verhelpen van het gebrek of voor levering van een nieuw artikel, dat vrij van gebreken is.
In het geval van verhelpen van het defect of vervangende levering, is de firma PATURAKG verplicht om alle uitgaven die nodig zijn om de garantie na te komen, in het bijzonder transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, indien deze niet worden verhoogd door het feit dat het artikel naar een andere plaats dan de plaats van levering gebracht werden.
Als de nakoming mislukt, dan is de klant gerechtigd om te kiezen om intrekking of vermindering te verlangen.
De firma PATURA KG is aansprakelijk uit hoofde van de wettelijke bepalingen, als zij niet vrijuit gaat aan het schenden van een essentiële verplichting van het contract; ook in dit geval echter moet de vordering tot schadevergoeding tot de te verwachten, typisch optredende schade beperkt worden. Indien ons geen opzettelijke schending van het contract ten laste wordt gelegd, moet de aansprakelijkheid voor schade tot de te verwachten, typisch optredende schade beperkt worden.
De firma PATURA KG is aansprakelijk uit hoofde van de wettelijke bepalingen, als zij niet vrijuit gaat aan het schenden van een essentiële verplichting van het contract; ook in dit geval echter moet de vordering tot schadevergoeding tot de te verwachten, typisch optredende schade beperkt worden.
De aansprakelijkheid voor verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast;
dit geldt ook voor dwingende aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid.
Tenzij anders bepaald hierboven, is de aansprakelijkheid uitgesloten.
De verjaringstermijn voor aanspraken vanwege gebreken bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf de overdracht van risico's.
De verjaringstermijn in geval van leveringsberoep in overeenstemming met § § 478, 479 BGB blijft onaangetast; zij bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van goederen, die gebreken vertonen.

8. Totale aansprakelijkheid:

Een verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding als bedoeld in artikel 7, - ongeacht de juridische aard van de geldend gemaakte aanspraak – wordt uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims als gevolg van nalatigheid bij het afsluiten van het contract, vanwege overig plichtsverzuim of vanwege aquilaanse aanspraken op vervanging van materiële schaden op grond van §823 BGB .Deze beperking geldt ook, als de klant in plaats van een vordering tot schadevergoeding, in plaats van prestatie vervanging van nutteloze kosten verlangt. Deze beperking geldt ook, als de klant in plaats van een vordering tot schadevergoeding, in plaats van
prestatie vervanging van nutteloze kosten verlangt.

Als de schade-aansprakelijkheid voor de onderneming PATURA KG uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van het bedrijf PATURA KG.

9. Betaling:

Levering geschiedt tegen betaling conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
Echter vervalt de korting, indien de klant achter loopt met de vereffening van een eerdere factuur van PATURA KG.
Als alternatief, kan de koper een SEPA-Basis-Machtiging / SEPA-Bedrijfs-machtiging afgeven. De openstaande rekening wordt binnen 10 dagen na factuurdatum met een korting van 3 % geïncasseerd. De termijn voor voorafgaande kennisgeving (Pre-Notification) zal worden teruggebracht naar 3 dagen. De koper zorgt voor voldoende saldo op de rekening. De koper is aansprakelijk voor alle kosten als gevolg van afkeuring of terugboeking van de incassering voor zover deze worden vertegenwoordigd door hem.
De verkoper houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om cheques of wissels af te wijzen. De aanname geschiedt altijd vanwege betaling. Disconto- en omwisselingskosten worden gedragen door de klant en zijn onmiddellijk te betalen.
Onder opheffing van de §§ 366, 367 BGB en niettegenstaande anders luidende bepaling van de klant stelt de firma PATURA KG vast, welke vorderingen door betaling door klanten zijn voldaan.
Als de klant ondanks de vervaldatum en de aflossingsvrije periode de openstaande factuur de uitstaande rekening niet betaalt, dan is de firma PATURA KG gerechtigd voor elke aanmaning 2,50 euro te verlangen alsook moratoire interesten tegen de rentevoet die door commerciële banken voor rekening-courantkredieten, exclusief de wettelijke BTW te berekenen. De rente wordt alleen verlaagd, als de klant een lagere belasting aantoont.
Vorderingen tegen de firma PATURA KG kan de klant alleen doorberekenen, wanneer zijn tegen vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist of door de firma PATURA KG erkend zijn. Bovendien is hij tot uitoefening van een retentierecht bevoegd, wanneer een tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.


10. Eigendomsvoorbehoud:

De firma PATURA KG PATURA KG behoudt het eigendom van de goederen totdat alle betalingen uit hoofde van het contract gedaan zijn. Op het gedragingen van klanten in strijd met het contract, met name in geval van wanbetaling, is de firma PATURA KG gerechtigd om de goederen terug te halen. Met het terughalen van de goederen door de firma PATURA KG komt een annulering van het contract. De firma PATURA KG is na terugname van de goederen gerechtigd deze te verkopen, de opbrengst moet met de schulden van de klant - minus de redelijke kosten van verkoop – verrekend worden. De klant is verplicht om de goederen met de nodige zorg te behandelen; in het bijzonder, is hij verplicht deze op eigen rekening tegen brand, waterschade en diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde. Als onderhoud- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, moet de klant deze op eigen kosten tijdig uitvoeren.
Als de derde partij niet in de positie is de firma PATURA KG de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de klachtprocedure opgrond van §771 ZPO te restitueren, is de klant aansprakelijk voor het het ontstaan van in gebreke blijven.
De klant is gerechtigd de koopwaar binnen de fatsoenlijke gang van zaken door te verkopen; hij staat aan de firma PATURA KG echter reeds nu alle vorderingen ten bedrage van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van deze vordering af, die voor hem uit de doorverkoop aan zijn klanten of een derde ontstaan en wel ongeacht of de goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. Voor het innen van deze vordering blijft de klant ook na terug treding verantwoordelijk. De bevoegdheid van de firma PATURA KG de vordering te innen blijft hierdoor onberoerd. De firma PATURA KG verplicht zich echter niet de vordering niet te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de overeengekomen aflossingen nakomt, is achterstallig raakt met zijn betalingen en in het bijzonder als er geen aanvraag bestaat voor de opening van een insolventie- of faillissementsprocedure. Als dit echter het geval is, dan kan de firma PATURA KG eisen, dat de klant de overgedragen vorderingen en schuldenaren ervan bekend maakt, alle informatie die nodig is voor de inning geeft, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van zijn terug treden.
De verwerking of ombouw van de goederen door klanten worden altijd door de firma PATURA KG uitgevoerd. Indien de goederen met andere, niet tot de firma PATURA KG behorende zaken gemengd worden, dan verwerft de firma PATURA KG het mede-eigendom over de nieuwe goederen naar verhouding van de waarde van de koopwaar (eindfactuur bedrag inclusief BTW) tot de andere gemengde voorwerpen op het moment van de vermenging. Voor de door verwerking ontstane goederen geldt voor het overige hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen.
Indien de goederen met anderen, niet tot de firma PATURA KG behorende zaken bewerkt worden, dan verwerft de firma PATURA KG het mede-eigendom over de nieuwe goederen naar verhouding van de waarde van de koopwaar (eindfactuur bedrag inclusief BTW) tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de verwerking . Als het mengen op een zodanige wijze gebeurt dat de goederen van de klant als hoofdzaak moeten worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de klant aan de firma PATUR AKG proportioneel mede-eigendom overdraagt. De klant waarborgt het zo ontstane alleen- eigendom of mede-eigendom voor de firma PATURA KG.
De klant staat aan de firma PATURA KG ook de vorderingen af als onderpand voor hun vordering tegen hem, die als gevolg van de combinatie van de goederen met een grondt tegen een derde ontstaan.
De firma PATURA KG verbindt zich ertoe om de haar toekomende onderpanden op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven, als de realiseerbare waarde van de onderpanden, de te zekeren vorderingen met meer dan 10% overstijgt; de selectie van de onderpanden die worden worden vrijgegeven ligt bij de firma
PATURA KG.

11. Operationele locatie, rechtsgebied, toe te passen recht:

Operationele locatie en exclusief rechtsgebied voor levering en betalingen alsmede alle tussen partijen optredende geschillen, is mits de klant ondernemer in de zin van § 14 BGB is, het hoofdkwartier van de firma PATURA KG.
Op de contractuele relatie van de partijen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. De internationale eenvormige wetgeving, met name de UNCITRAL(United Nations Commission on International Trade Law) aankooprechtsovereenkomst dd11.04.1980 is niet van toepassing..

12. Slotbepalingen:

Indien enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten onwerkzaam is of wordt, dan wordt de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten niet worden aangetast.
Nadere overeenkomsten, wijzigingen of aanvullende afspraken zijn niet gemaakt.. Er zijn geen mondelinge toezeggingen gedaan.
Copyright © 2023 PATURA KG. Alle rechten voorbehouden. terugPrintversieBoven